HAVA BHT sitt tjenestetilbud

HAVA BHT sine tjenester er basert på "Forskrift om organisering, ledelse og medvirning § 13-2" som beskriver arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenester.

 

 • HMS-aktivitetsplan (HMS-handlingsplan)

En forpliktende skriftlig avtale mellom den enkelte virksomhet og HAVA BHT som beskriver hvilke oppgaver HAVA BHT skal utføre i virksomheten kommende år.
Planen utarbeides i møte der arbeidsgiver, representant for ansatte og HAVA BHT deltar. Planen er forankret i lovkrav om arbeidsgivers bruk av BHT.

 

 • Kartlegging og riskovurdering

Tilbudet omfatter kartlegging av fysiske arbeidsmiljøfaktorer; støymålinger, lysmålinger, inneklimamålinger, risikoanalyser, vernerunder og ergonomiske arbeidsplassvurderinger.

Ved kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorer benyttes intervju, spørreskjemaundersøkelser og diverse metoder for gruppesamtaler.

 

 • AMU- og arbeidsmiljømøter

HAVA BHT deltar på møter i arbeidsmiljøutvalg ogmøter med vernetjenesten, personalmøter eller andre fora i virksomheten der arbeidsmiljøsaker står på dagsorden.

 

 • HMS-systemer

HAVA BHT bistår med å utarbeide forslag til oppbygging av HMS-systemer og forslag til retningslinjer og instrukser i tilknytning til HMS-systemet. Regelmessig gjennomgang og systemrevisjon er også en del av vårt tilbud. Opplæring av arbeidstakere og arbeidsgivere i bruken og forståelsen av at HMS-systemet er en viktig del av HMS-arbeidet.


 • Innkjøp, ombygging og nybygg

Tilbudet omfatter bistand når det gjelder å utarbeide kravspesifikasjoner i forhold til Arbeidstilsynets krav. Alternative løsninger vurderes utfra arbeidsmiljø- og helsemessige kriterier. Individuell tilpasning av utstyr og veiledning på arbeidsplass er HAVA BHTs tjenestetilbud.

 

 • Omorganisering og endring

Ved omorganisering og endring skal arbeidsgiver kartelegge hvilke konsekvenser det kan få for arbeidsmiljøet. HAVA BHT kan bistå i denne prosessen. Hvilke reaksjoner er normale? Hvilke faktorer er med på å gjøre endringen forutsigbar og håndterbar? Hvem skal med i slike prosesser? Dette er noen av spørsmålene det er viktig å søke svar på.

 

 • Oppfølging ved sykefravær

Arbeidmiljørettet:
HAVA BHT bistår med å utarbeide retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Vi deltar i utvalg, analyserer sykefraværsdata og informerer om IA-avtalen. HAVA BHT tilbyr opplæring av ledere i forhold til å gjennomføre sykefraværssamtaler. Kartlegging av årsaker til sykefravær hører naturlig med i sykefraværsarbeidet.

Individrettet:
HAVA BHT gjennomfører målrettete helsesamtaler i forhold til sykefravær og deltar når arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det på lovbestemt dialogmøte 1. HAVA BHT kan bistå med å etablere samarbeid mellom behandlende lege, Nav og den sykemeldte. HAVA BHT kan vurdere arbeidsevne, og gi råd i forhold til graderte sykmeldinger. Vi kan bistå med tilpasning av arbeidsplasser og arbeidssituasjoner for personer med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne. Evaluering av tilretteleggingstiltak er en nødvendig del av sykefraværsoppfølgingen.

 • Rusmiddelproblematikk - AKAN arbeid

Arbeidsmiljørettet:
HAVA BHT bistår med å utarbeide rusmiddelpolecy og retningslinjer for AKAN-arbeidet i den enkelte virksomhet. Opplæring av arbeidsledere/arbeidstakere i å avdekke rusmiddelproblemer er en del av vårt tjenestetilbud. HAVA BHT kan delta i AKAN-utvalg.

Individrettet:
HAVA BHT kan legge til rette for å følge opp individuelle AKAN-avtaler og bistå i samarbeidet mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og behandlingssentra.

 

 • Kurs og opplæring

Opplæring av arbeidstakere i å ta vare på egen helse i arbeidssituasjonen er en sentral del av vårt tjenestetilbud. Kursene har til hensikt å gi økt kunnskap om sammenhengen mellom arbeid og helse. Vi holder også kurs med fokus på arbeidsmiljø der kommunikasjon, struktur/ organsiering, kultur og medvirkoming er sentrale tema. Vi lager skreddersydde kursopplegg i samarbeid med bedriftene. Mer detaljert informasjon finnes på menyen for kurs.

 

 • Uønskete hendelser/ arbeidsulykker

HAVA BHT bistår med en vurdering i forhold til risiko for arbeidsulykker, vold, ran o.l. Vi kan sørge for at bedriften har retningslinjer og kunnskap om hvordan ulykker skal varsles og meldes. Vi gir råd i forhold til beredskap, førstehjelpsutstyr og alle tiltak som forhindrer ulykker eller begrenser ulykkesomfang. HAVA BHT driver opplæring i tilpasset førstehjelp. Oppfølging av enkeltansatte etter at alvorlige hendelser er skjedd kan være en del av vårt totale tjenestetilbud.

 

 • Konflikthåndtering/ mekling

HAVA BHT gir opplæring i hvordan arbeidsmiljøkonflikter kan forebygges og håndteres. HAVA BHT kan bistå i kartlegging og samtaler etter avtale.

 

 • Arbeidshelseundersøkelser

Målrettede arbeidshelseundersøkelser har til formål å følge arbeidstakernes helseutvikling i forhold til risikofaktorer i arbeidsmiljøet over tid. Råd og veiledning i å ivareta egen arbeidshelse står sentralt. Omfanget av undersøkelsen er avhengig av yrkesgruppe og risikofaktorer. I etterkant av arbeidshelseundersøkelsen mottar arbeidsgiver en tilbakemelding i form av rapport/ bekreftelse. Personvern og taushetsplikt blir ivaretatt. Rapporten inneholder anbefalinger om hvilke forhold og tiltak som bør prioriteres i det videre HMS-arbeidet i virksomheten.